O nama

Sve zaključke komisije pronađite na ovom linku.
Skinite sve zakone i propise u PDF formatu.
Popis ustanova za stjecanje znanja.
O nama

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je državno tijelo, čije se ovlasti zasnivaju na Zakonu o računovodstvu i reviziji BiH iz 2004. godine i entitetskim zakonima o računovodstvu i reviziji iz 2005. godine.   
Komisija je pravna osoba koju su osnovala profesionalna tijela iz svakog od entiteta, i Savjet ministara BiH, imenovanjem specijalnog međunarodnog savjetnika.


Komisija se sastoji od sedam (7) članova iz računovodstvene profesije, od kojih su

    (i)    Tri iz Federacije BiH,
    (ii)    Tri iz Republike Srpske, i
    (iii)    Jedan iz Brčko disktrikta BiH.


Članovi Komisije biraju se na rok od dvije godine od strane profesionalnih tijela a Komisiju formira specijalni međunarodni savjetnik. Jedan te isti član Komisije može u Komisiji provesti najviše 4 godine u kontinuitetu.
Komisija se, sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji BiH iz 2004. godine, sastoji od sedam članova, i odgovorna je za donošenje strategije razvoja profesije i nadzor tog razvoja.
Nakon definitivnog odlaska specijalnog međunarodnog savjetnika, Komisija bira iz svog sastava Predsjedavajućeg. Predsjedavajući ima mandat jednu godinu, nakon čega se za novog Predsjedavajućeg bira drugi član Komisije iz drugog entiteta, također na jednu godinu.
Svake godine bira se novi Predsjedavajući i Generalni sekretar, a sjedište Komisije je u entitetu iz koga dolazi Predsjedavajući. Sjedište Generalnog sekretara određuje Predsjedavajući, a njegovo angažiranje je dva dana tjedno (ili dva sata dnevno).
Zaposleni u Komisiji, izvršavaju rutinske poslove za potrebe Komisije, a na prvom mjestu vodi poslovne knjige. Broj zaposlenih određivat će Komisija na prijedlog Predsjedavajućeg.
Radom zaposlenih u Komisiji rukovodi Generalni sekretar Komisije. Generalnog sekretara imenuje Komisija i za svoj rad odgovara Komisiji. Generalni sekretar je zaposlen u Komisiji, sudjeluje u radu sastanaka Komisije, ali nema pravo glasa.
Pravo glasa na sastancima Komisije imaju samo članovi Komisije, ali oni ne mogu biti istovremeno zaposleni u Komisiji.
Članovi Komisije su predstavnici profesionalnih tijela i nemaju pravo na platu. Komisija će im nadoknađivati stvarne troškove smještaja, hrane i slične troškove pod uvjetom da su isti u potpunosti, i isključivo ostvareni u vezi sa izvrša¬va¬njem aktivnosti odobrenih od strane Komisije.
Komisija ima svoj vlastiti pečat, veličine 2 x 2 cm, na kojem će pisati latinično i ćirilično: Komisija za računovodstvo i reviziju BiH sa sjedištem u sredini.
Skraćeno ime Komisije je:  KRR BiH.
Znak ili logo Komisije odražava njezino skraćeno ime. Znak Komisije se sastoji od velikog tiskanog slova K horizontalno položenog, plave boje koja se prelijeva u žuto zlatnu boju i od dva velika tiskana slova R postavljena vertikalno nasuprot jedan drugog, također plave boje, koja se pri kraju prelijevaju u žuto zlatnu. Postoje dvije verzije gore opisanog znaka Komisije, jedna na ćiriličnom, i druga na latiničnom pismu


Uloga Komisije je jasno utvrđena Zakonom o računovodstvu i reviziji BiH iz 2004. godine, kako slijedi:

    (i)    prevodi i objavljuje standarde, prateća uputstva, objašnjenja i smjernice i načela profesionalne etike iz članka 2. ovog Zakona;
    (ii)    utvrđuje kriterije i donosi jedinstveni program kvalifikacija, obuke, testiranja, certifikacije i licenciranja za računovodstvenu profesiju, koji je u potpunosti usuglašen sa standardima i smjernicama IFAC-a i koji se primjenjuje na cijeloj teritoriji BiH, te nadgleda njegovo provođenje u entitetima i Brčko distriktu;
    (iii)    nadgleda provođenje jedinstvenog programa obuke za stjecanje kvalifikacija u računovodstvenoj profesiji i u suradnji s profesionalnim tijelima i davateljima usluga obuke izdaje obvezna uputstva koja su potrebna za pravilnu i jednoobraznu primjenu tog programa na cijeloj teritoriji BiH;
    (iv)    uspostavlja jedinstven program testiranja kandidata za računovodstvenu profesiju i provodi taj program na cijeloj teritoriji BiH;
    (v)    nadgleda certificiranje koje vrše profesionalna tijela, u smislu ispunjavanja uvjeta u pogledu odgovarajuće obuke, položenih ispita, edukacije i praktičnog iskustva. Ti uvjeti su jednaki za cijelu teritoriju BiH;
    (vi)    nadgleda procedure licenciranja i certificiranja članova računovodstvene profesije u svakom od entiteta i u Brčko distriktu;
    (vii)    inicira i koordinira aktivnosti za uspostavljanje zajedničkog profesionalnog tijela na razini BiH, ukoliko isto dobrovoljno formiraju postojeća profesionalna tijela u BiH u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona;
    (viii)    održava redovite sastanke u cilju kontrole primjene standarda provođenja jedinstvenog programa stjecanja kvalifikacija i ostalih povezanih pitanja;
    (ix)    priprema informacije o svojim aktivnostima, koje obvezno sadrže i podatke o prihodima i rashodima Komisije, i čija će dostupnost kao javnog dokumenta biti osigurana do kraja veljače svake godine.


Ove aktivnosti Komisija obavlja sama ili može ovlastiti pojedine članove odnosno entitetske saveze da ih obavljaju.
Djelatnost Komisije je:
- 91.330 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja, d.n., a sukladno Zakonu o klasifikaciji djelatnosti u BiH („Službeni glasnik BiH“,  br. 76/06).