О нама

Све закључке комисије пронађите на овом линку.
Скините све законе и прописе у ПДФ формату.
Попис установа за стицање знања.
О нама

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је државно тијело, чија овлашћења се заснивају на Закону о рачуноводству и ревизији БиХ из 2004. године и ентитеским законима о рачуноводству и ревизији из 2005. године.   
Комисија је правно лице коју су основала професионална тијела из сваког од ентитета и Савјет министара БиХ, именовањем специјалног међународног савјетника.


Комисија се састоји од седам (7) чланова из рачуноводствене професије, од којих су

    (i)    Три из Федерације БиХ,
    (ii)    Три из Републике Српске, и
    (iii)    Један из Брчко дистрикта БиХ.


Чланови Комисије бирају се на рок од двије године од стране професионалних тијела. а Комисију формира специјални међународни савјетник. Један те исти члан Комисије може у Комисији провести највише 4 године у континуитету.
Комисија се, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији БиХ из 2004. године, састоји од седам чланова, и одговорна је  за доношење стратегије развоја професије и надзор тог развоја.
Након дефинитивног одласка специјалног међународног савјетника, Комисија из свог састава бира Предсједавајућег. Предсједавајући има мандат од једне године, након чега се за новог Предсједавајућег бира други члан Комисије из другог ентитета, такође на једну годину.  
Сваке године бира се нови Предсједавајући и Генерални секретар, а сједиште Комисије је у ентитету из кога долази Предсједавајући. Сједиште Генералног секретара одређује Предсједавајући, а његово ангажовање је два дана седмично (или два часа дневно).
Запослени у Комисији извршавају рутинске послове за потребе Комисије, а на првом мјесту воде пословне књиге. Број запослених одређиваће Комисија на приједлог Предсједавајућег.
Радом запослених у Комисији руководи Генерални секретар Комисије. Генералног секретара именује Комисија и за свој рад одговара Комисији. Генерални секретар је запослен у Комисији, учествује у раду састанака Комисије, али нема право гласа.
Право гласа на састанцима Комисије имају само чланови Комисије, али они не могу бити истовремено запослени у Комисији.
Чланови Комисије су представници професионалних тијела и немају право на плату. Комисија ће им надокнађивати стварне трошкове смјештаја, хране и сличне трошкове под условом да су исти у потпуности и искључиво остварени у вези са изврша¬ва¬њем активности одобрених од стране Комисије.
Комисија има свој властити печат, величине 2 x 2 цм, на којем ће писати латинично и ћирилично: Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, са сједиштем у средини.

Скраћено име Комисије је:  КРР БиХ.
Знак или лого комисије одражава њено скраћено име. Знак Комисије се састоји од великог штампаног слова "К" хоризонтално положеног, плаве боје која се прелијева у жуто златну боју и од два велика штампана слова "Р" постављена вертикално насупрот један другог, такође плаве боје, која се при крају прелијевају у жуто златну. Постоје двије верзије горе описаног знака Комисије, једна на ћириличном, и друга на латиничном писму.

Улога Комисије је јасно утврђена Законом о рачуноводству и ревизији БиХ из 2004. године, како слиједи:

    (i)    преводи и објављује стандарде, пратећа упутства, објашњења и смјернице и начела професионалне етике из члана 2. овог Закона;
    (ii)    утврђује критерије и доноси јединствени програм  квали¬фи¬ка¬ција, обуке, тестирања, сертификације и лицен¬цирања за рачу¬но¬водствену професију, који је у потпуности усаглашен са стандардима и смјерницама IFAC-a и који се примјењује на цијелој територији БиХ, те надлгеда његово провођење у ентитетима и Брчко дистрикту;
    (iii)    надгледа провођење јединственог програма обуке за стицање квалификација у рачуноводственој професи¬ји и у сарадњи са професионалним тијелима и даваоцима услуга обуке издаје обавезна упутства која су потребна за правилну и једнообразну примјену тог програма на цијелој територији БиХ;
    (iv)    успоставља јединствен програм тестирања кандидата за рачуноводствену професију и проводи тај програм на цијелој територији БиХ;
    (v)    надгледа сертификацију коју врше професионална тијела, у смислу испуњавања услова у погледу одговарајуће обуке, положених испита, едукације и практичног искуства. Ти услови су једнаки за цијелу територију БиХ;
    (vi)    надгледа процедуре лиценцирања и сертификације чланова рачуноводствене професије у сваком од ентитета и у Брчко дистрикту;
    (vii)    иницира и координира активности за успостављање заједничког професионалног тијела на нивоу БиХ, уколико исто добровољно формирају постојећа професионална тијела у БиХ у року од шест (6) мјесеци од дана ступања на снагу овог Закона;
    (viii)    одржава редовне састанке у циљу контроле примјене стандарда провођења јединственог програма стицања квалификација и осталих повезаних питања;
    (ix)    припрема информације о својим активностима, које обавезно садрже и податке о приходима и расходима Комисије, и чија ће доступност као јавног документа бити обезбијеђена до краја фебруара сваке године.


Ове активности Комисија ћа обављаљти сама или ће овластити поједине чланове одсносно ентитетске савезе да их обавља.
Дјелатност Комисије је:
- 91.330 Дјелатност осталих организација на бази учлањења, д.н., а у складу са Законом о класификацији дјелатности у БиХ ( Сл. Гласник БиХ бр. 76/06).